2023/24 õppeaasta hoolekogu koosseis:
Hoolekogu koosseis:

Katrin Kurvits – kooli lastevanemate esindaja
Esta Hainsalu – kooli vilistlaskogu esindaja
Kadri Veider – kooli õpetajate esindaja
Andreas Jerjomin – õpilaste esindaja
Pille Priidik – lasteaia vanemate esindaja
Tarmo Kosk – volikogu esindaja
Ursula Karindosk-Reenumägi – lasteaia õpetajate esindaja
Siret Tamm – kooli lastevanemate esindaja

Hoolekogu:

  • kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.