2020/21 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Agnes Ilja – lasteaia õpetajate esindaja
Harri Irv – kooli õpetajate esindaja
Kristiina Požarova – lasteaia lastevanemate esindaja
Rannus Prii – kooli lastevanemate esindaja
Katrin Kurvits – kooli lastevanemate esindaja
Esta Hainsalu – vilistlaste esindaja
Elin Hainsalu – õpilaste esindaja
Irja Sõnum – volikogu esindaja

Hoolekogu:

  • kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.