Hoolekogu

2016/2017 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Otepää valla esindaja:
Marika Viks

Sipsikute rühma esindajad:
lapsevanem Mirja Sarapuu
asendusliige Inger Zimmer
õpetaja Anne Riis

Põngerjate rühma esindajad:
lapsevanem Jane Everst
asendusliige Eva Mekk
õpetaja Milvi Rebane

Hoolekogu:

  • kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.