Hoolekogu

2016/2017 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Otepää valla esindaja:
Marika Viks

Sipsikute rühma esindajad:
lapsevanem Kadri Veider
asendusliige Kristiina Pozarova
õpetaja Agnes Ilja

Põngerjate rühma esindajad:
lapsevanem Viktoria Rusina
asendusliige Eva Mekk
õpetaja Ene Haaboja

Hoolekogu:

  • kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.