Õppetöö

Lasteaia visioon

Puka Lasteaia visiooniks on läbi arengukava strateegiliste eesmärkide elluviimise muuta lasteaed kõige lapsesõbralikumaks ja parima õpikeskkonnaga paigaks.

Lasteaia missioon

Puka Lasteaia missiooniks on olla avatud ja lapsekeskne, luua lastele võimalused igakülgseks, kehaliseks, emotsionaalseks ja intellektuaalseks arenemiseks.

Me väärtustame:

1. Lapsekeskset õpetamist:

 • Lapsekeskse rühmaruumi kujundamine.
 • Mänguline õpetamine.
 • Lapse arengu jälgimine, tema individuaalne arendamine ja vanematele tagasiside andmine.
 • Valikute võimaldamine.
 • Lapse omaalgatuse ja aktiivsuse toetamine.
 • Arvestamine lapse eripära, võimete, huvide, teadmiste, silmaringi , annete ja tervisega.

2. Avatud ja avameelset suhtlemist

 • Suhtleme laste, lastevanemate ja kolleegidega avatult, ausalt, taktitundeliselt ja õiglaselt.
 • Me ei oma negatiivseid hoiakuid.
 • Me arvestame arvamuste erinevustega, oleme sõbralikud ja lojaalsed.
 • Me püstitame ühiseid eesmärke, et luua parimad võimalused lapse arenguks ja töötajate vaheliseks koostööks.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 1. Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
 2. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted :

 1. Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 2. Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 3. Lapse loovuse toetamine;
 4. Mängu kaudu õppimine;
 5. Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 6. Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 7. Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 8. Üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 9. Kodu ja lasteasutuse koostöö;
 10. Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 • Mina ja keskkond;
 • Keel ja kõne;
 • Matemaatika;
 • Kunst;
 • Muusika;
 • Liikumine.